Geologický prieskum

Hlavné činnosti v inžinierskej geológii

 • Inžiniersko – geologické posudky základovej pôdy
 • Inžiniersko – geologické prieskumy
 • Pri poruchách stavieb – odborné inžiniersko – geologické posudky
 • Rizikovú analýzu líniových stavieb z hľadiska pôsobenia geologických faktorov
 • Kontrolné terénne skúšky – hutnenia, vlhkosti, objemovej hmotnosti, priepustnosti
 • Geologický dozor
 • Statické posudky pri geotechnických poruchách (zosuvy, erózia, sadanie, trhliny)
 • Zakladanie objektov
 • Zemné konštrukcie (výkopy, paženia a stabilizácie svahov v náročných geologických podmienkach)
 • Návrh úpravy podložia, zlepšovanie vlastností základových pôd
 • Kontrola kvality betónových a zemných konštrukcií
 • Laboratórne skúšky zemín 

 

Vlastné technické vybavenie

 • Vrtné práce
 • Dynamické penetračné sondy
 • Laboratórium mechaniky zemín
 • Odberné zariadenia neporušených vzoriek, dnových sedimentov v tokoch
 • Statická zaťažovacia doska
 • Ľahká dynamická doska
 • Meračské zariadenia