Skúšobníctvo

Terénne skúšky zemných konštrukcií a podložia pred, počas a po ukončení výstavby

 • Kontrola zhutnenia dynamickým penetračným sondovaním
 • Kontrola zhutnenia ľahkou dynamickou doskou
 • Kontrol zhutnenia statickou doskou
 • Kontrola zhutnenia odberom neporušených vzoriek
 • Kontrola zhutnenia jamkovou metódou
 • Kontrola pevnosti betónu

Laboratórne skúšky

 • Vlhkosť
 • Konzistenčné medze
 • Objemová hmotnosť, tiaž
 • Špecifická hmotnosť
 • Obsah uhličitanov
 • Obsah organických látok
 • Zrnitostné analýzy
 • Modul deformácie a súčiniteľ konsolidácie
 • Presadavosť
 • Napúčavosť
 • Šmykové parametre
 • Priepustnosť
 • Zhutniteľnosť

Vlastné technické vybavenie na

 • Vrtné práce
 • Dynamické penetračné sondy
 • Laboratórium mechaniky zemín
 • Odberné zariadenia neporušených vzoriek dnových sedimentov sedimentov v tokoch
 • Statická zaťažovacia doska
 • Ľahká dynamická doska
 • Meračské zariadenia