Životné prostredie

Činnosti

 • EIA – posúdenie vplyvu na životné prostredie
 • Odborné posudky na geologické faktory životného prostredia vrátane projektov sanácie (zosuvy, erózia, znečistenie…)
 • Odborné posudky na skládky odpadov
 • Posudzovanie a výber vhodnosti trás líniových stavieb z hľadiska ohrozenia geologickými faktormi

Odborne spôsobilá osoba od 23.7.1997 so špecializáciou na

 • 2b – geológia
 • 2m – odpadové hospodárstvo
 • 3b – ťažba, úprava a podzemné uskladňovanie ropy a zemného plynu
 • 3c – energetické stavby
 • 3d – líniové stavby
 • 3g – stavby pre odpadové hospodárstvo
 • 3h – vodné stavby
 • 3p – jadrové zariadenia a zariadenia na nakladanie s jadrovým odpadom